Portal de Transparencia Estándar
MINAM - Flickr
MINAM - LinkedIn
MINAM - YouTube
MINAM - Instagram
MINAM - Twitter
MINAM - Facebook
S铆guenos en:
 

Yamenakotziro okantara yamantakarori

aritake oncantake abirocatakerica amakero pisankenari oniyankitzi pikenakaashitakaro okantziri MINAM 聽aajatzi ari otzimiri okaariperotzi聽 tee iramenaperotero ojatakotantyaari kametsaini ikantakaantziro kaariperori antabaiyetatsiri ,kimitachari eero yamenakotziro iroisamanenkero , intyaankero聽 oshinetacairiri iranteri intsotyaantyaarori ocaratzi icantaitziririomisi贸n .ankantakotabakero : aririca iroca 聽MINAM aririca ontsotyaapaakia okaratzira inintakakairi okantakotziri pinkatsataantsi 聽onkantantyaari ojatakote iramenakoitero .

Asankenatero ikantaitziri formulario virtual JAKA

PLATAFORMA DE ATENCI脫N A LA CIUDADAN脥A

CANAL PRESENCIAL
Av. Antonio Mir贸 Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso - Magdalena del Mar
Horario de atenci贸n: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Servicios: Mesa de Partes, Orientaci贸n a la Ciudadan铆a, Biblioteca Ambiental - CENDOC
CANAL VIRTUAL
Mesa de Partes: consultatramite.minam.gob.pe
Orientaci贸n a la Ciudadan铆a: atencion-ciudadania@minam.gob.pe
Biblioteca Ambiental:聽biam@minam.gob.pe
CANAL TELEF脫NICO
Horario de atenci贸n: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Central telef贸nica: (511) 6116000
L铆nea gratuita: 0800-00-558